خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان آرش پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان آرش بیمارستان آرش، یک مرکز آموزشی - درمانی است و بیماران گرامی برای درمان بیماری های زنان و زایمان مراجعه نموده اند. در صورت مراجعه، برای درمان بیماری های سایر رشته های تخصصی، بیماران مستقیماً تحت مراقبت اساتید فوق تخصص و متخصص قرارخواهند گرفت. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان آرش را عهده دار می باشد. ورودی اتاق عمل و اورژانس 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش زنان و جراحی 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی NICU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک تلسکوپی، بخش ICU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، امهائ زباله 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی اصلی اورژانس 1 عدد درب اتوماتیک کشویی.
تقدیرنامه های این پروژه