خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان ایرانمهر پروژه ها
در جزئیات پروژه
1397 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان ایرانمهر مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان ایرانمهر را عهده دار می باشد |• ورودی آنژیوگرافی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی بخش 3 عدد درب اتوماتیک کشویی |•
تقدیرنامه های این پروژه