خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان ضیائیان پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان ضیائیان بیمارستان ضیائیان تهران ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 154 تخت خواب فعال دارد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان ضیائیان را عهده دار می باشد. ورودی اصلی اتاق عمل 2 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بخش جراحی مردان 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، ورودی اورژانس 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، اتاق عمل 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بخش جراحی زنان 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بلوک زایمان 3 سیستم درب اتوماتیک تلسکوپی، درمانگاه 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بخش CCU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی های اتاق ایزوله 3 عدد درب اتوماتیک کشویی بخش زنان و زایمان 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی های آشپزخانه 2 عدد درب اتوماتیک کشویی.
تقدیرنامه های این پروژه