خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان ولیعصر ( عج ) ناجا پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان ولیعصر ( عج ) ناجا بیمارستان ولیعصر ( عج ) ناجا تهران ، مرکز درمانی است که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 287 تخت خواب فعال دارد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان ولیعصر ( عج ) ناجا را عهده دار می باشد. بخش بهداشت باروری 1 عدد سیستم درب اتوماتیک کشویی، ورودی اصلی 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، واحد ترخیص 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی اتاق عمل 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، ورودی مدیریت بخش زنان 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، ورودی بخش نوزادان 4 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بخش اورژنس 1سیستم درب اتوماتیک کشویی، ورودی بخش زنان 1 سیستم درب اتوماتیک کشویی، بخش سی تی اسکن 1عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش MRI 1 عدد درب اتوماتیک کشویی،
تقدیرنامه های این پروژه