خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان 330 تخت خوابی فیروزآبادی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
شهر ری محل پروژه
بخش های ورودی و درب های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان 330 تخت خوابی فیروزآبادی مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان 330 تخت خوابی فیروزآبادی را عهده دار می باشد. | تعداد 145 عدد سیستم دربهای اتوماتیک | • 53 عدد درب اتوماتیک بازویی (لولایی - Swing) | • 92 عدد درب اتوماتیک کشویی(Sliding) و تلسکوپی (Telescopic)
تقدیرنامه های این پروژه