خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
ساختمان اداری پالیزی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
بانک کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
ساختمان اداری پالیزی ساختمان اداری تجاری پالیزی در منطقه 7 شهرداری تهران، در خیابان پالیزی به مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک ساختمان اداری پالیزی را عهده دار می باشد. 5 سیستم درب اتوماتیک کشویی و رول آپ
تقدیرنامه های این پروژه