خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پروژه ها
در جزئیات پروژه
1390 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
مسکونی و اداری کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مسئولیت طراحی، تامین، نصب و بهره برداری از سیستم های کنترل تردد ورودی ساختمان نوساز شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، واقع در خیابان شیخ بهایی و همچنین خیابان شیراز به مجموعه بتیس سپرده شد.
تقدیرنامه های این پروژه