خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
یمارستان 550 تختخوابی دکتر فیاض بخش پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و درب های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
یمارستان 550 تختخوابی دکتر فیاض بخش پروژه 550 تختخوابی درحال ساخت بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش نه فقط به عنوان یکی از نیازهای مهم و استراتژیک مردم محروم منطقه، بلکه نقطه امیدی برای بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور است. ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 550 تخت فعال توسط شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران به عنوان یکی از مجموعه های اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران درحال ساخت است.
تقدیرنامه های این پروژه